020 SØRG FOR UN­DER­HOLD­NING

Den komplette Katteboka - - Basis -

Be­ri­ker du kat­tens mil­jø med noe som sti­mu­le­rer den, sør­ger du for å hol­de hen­ne ak­tiv og for­nøyd. Når kat­ter kje­der seg, kan det lett gå ut over in­ven­ta­ret. De kan for ek­sem­pel vel­te ting for å ha noe å se på, gna­ge på ting el­ler be­gyn­ne med an­nen de­struk­tiv adferd, el­ler de kan bli late, tyk­ke og tris­te.

Du kan hol­de kat­ten din sti­mu­lert med noen enk­le grep. En be­ha­ge­lig hvile­plass foran et stort vin­du kan by på un­der­hold­ning gjen­nom da­gen. Hen­ger du opp et fugle­brett uten­for vin­du­et i til­legg, blir det vir­ke­lig in­ter­es­sant. Noen kat­ter li­ker å se på TV, og det fin­nes til og med DVD-ER som er la­get spe­si­elt til kat­ter.

Kat­ter li­ker å hop­pe og klat­re. De hop­per gjer­ne opp på hyl­ler, kjøk­ken­ben­ker, vin­dus­kar­mer og møb­ler. Plas­se­rer du to klatre­sta­ti­ver med litt av­stand imel­lom, gir du kat­ten en hop­pen­de fin ut­ford­ring. Du kan også set­te opp en egen katte­hyl­le på en lang vegg som kat­ten kan hop­pe opp og ba­lan­se­re på. Man­ge kat­ter li­ker dess­uten å ha et ro­lig hi den kan trek­ke seg til­ba­ke til. Du kan kan­skje av­se en hyl­le i kles­ska­pet ditt som kat­ten kan få ha? Bare pass på at dø­ren all­tid står åpen, så den ikke blir fan­get der in­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.