040 REDD EN BORT­KOM­MEN KATT­UNGE

Den komplette Katteboka - - Basis -

Hvis du kom­mer over en katt­unge som vir­ker så ung at den fort­satt bur­de die (un­der fire el­ler fem uker), ikke bare anta at den er for­latt. Let litt rundt og se om du kan fin­ne mo­ren. Det kan hen­de at hun bare er ute og hen­ter mat og vil kom­me til­ba­ke. Fin­ner du mo­ren, kan du la katt­un­gen være. Men ta gjer­ne kon­takt med et om­plas­se­rings­sen­ter for å høre om de har mu­lig­het til å ta seg av kat­te­ne.

Hvis du ikke fin­ner mo­ren, kan du kom­me til­ba­ke etter et par ti­mer og se om katt­un­gen fort­satt er der. Er det fort­satt in­gen tegn til mo­ren, kan det være at hun er ska­det, på­kjørt el­ler at noe an­net har skjedd med hen­ne. Ta kon­takt med et om­plas­se­rings­sen­ter og be om råd. Kan­skje vil de be deg om å ta deg av katt­un­gen selv ved å gi den mat, vann og ta den med til ve­te­ri­næ­ren og etter hvert fin­ne et godt hjem til den.

Hvis du tar inn en katt på den­ne må­ten, bør du gi den en ro­lig og iso­lert plass in­nen­dørs, gjer­ne på et varmt bad, og hol­de barn og and­re kjæle­dyr unna. Sett teip over al­le ste­der der kat­ten kan fin­ne på å set­te fast små, nys­gjer­ri­ge po­ter. Ikke la den være ute, men hvis du må bru­ke ga­ra­sjen som til­holds­sted (det bur­de være sis­te ut­vei), må du sør­ge for at al­le far­li­ge kje­mi­ka­li­er (som frost­væs­ke) er trygt plas­sert util­gjen­ge­lig for kat­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.