Møt puse­kat­ten – din nye sjef!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

For fle­re tu­sen år si­den be­gyn­te nys­gjer­ri­ge men­nes­ker å fat­te in­ter­es­se for et lite, ele­gant dyr. Tam­kat­ten med det la­tins­ke nav­net Fe­lis ca­tus, som først ble brukt til å hol­de kat­ter og rot­ter borte, vant raskt men­nes­kets hjer­te, sinn og fang. Etter hvert treng­te de ikke len­ger å skaf­fe sin egen mat, og de ble kjær­li­ge fa­mi­lie­med­lem­mer. Fak­tisk ble kat­ter sett på som le­ven­de gu­dom­me­lig­he­ter i det gam­le Egypt. Og skal man døm­me etter hvor po­pu­læ­re katte­vi­deo­er er på net­tet, el­ler hvor stort sal­get av klær og ting og tang med katte­mo­tiv er, er det trygt å si at de fort­satt blir det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.