Lær bar­na å gi omsorg Fleip el­ler fak­ta? Kat­ter kve­ler so­ven­de baby­er

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Øns­ker du en fir­beint venn som tren­ger et nytt hjem vel­kom­men inn i fa­mi­li­en, bi­drar du til å gi bar­na gode ver­di­er på vei­en. Å be­stem­me seg for å gi omsorg, tid og kjær­lig­het til et dyr i nød kan by på god lær­dom om fa­mi­li­ens un­der­lig­gen­de me­ning og ver­di. Bar­net er­fa­rer hvor vik­tig det er å red­de et liv, i til­legg til å lære om an­svar og omsorg for et le­ven­de ve­sen. På top­pen av de man­ge gle­de­ne det å ha et kjæle­dyr gir, vil bar­net få en fø­lel­se av å være vik­tig for noen.

Bruk tid sam­men med bar­na og snakk om alt det gode som føl­ger med å ha en katt; sel­skap, en leke­ka­me­rat og en å kose med. Men snakk også om an­sva­ret som føl­ger med, som at kat­ten må få mat og vann hver dag, og at katte­kas­sen må tøm­mes. Man­ge barn vil els­ke av­gjø­rel­sen om et nytt fa­mi­lie­med­lem, og de vil dess­uten lære mye av å ha et dyr å gi omsorg og kjær­lig­het til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.