Husk: For all­tid be­tyr for all­tid!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når du har skaf­fet deg en katt, for­plik­ter du deg til den­ne kat­ten for res­ten av dens liv, ak­ku­rat som du gjør med et barn. Snakk sam­men i fa­mi­li­en om hvil­ke end­rin­ger det å få et kjæle­dyr vil føre til. Pass på at al­le er inn­for­stått med at for­plik­tel­sen vil vare så len­ge kat­ten le­ver, og at det­te kan få be­tyd­ning for fa­mi­li­ens so­sia­le liv, reise­pla­ner og selv­føl­ge­lig dag­li­ge ru­ti­ner.

ALD­RI GI BORT ET DYR I GAVE

Du kan ikke ta en be­slut­ning for and­re som in­ne­bæ­rer å ta seg av en katt så len­ge den le­ver. Det an­sva­ret er det bare en selv som kan ta. En katt er ikke en ting du gir bort i gave til noen, men et fa­mi­lie­med­lem som hele fa­mi­li­en må øns­ke å ta seg av så len­ge hun le­ver.

IKKE SKAFF DEG KATT PÅ IMPULS

Vi vet. Av og til er det bare kjær­lig­het ved førs­te blikk. Men det er vik­tig at du har gjort hjemme­lek­sen din og tenkt nøye gjen­nom al­le si­der ved det å skaf­fe seg et kjæle­dyr. Du vil ikke byg­ge opp et nært bånd til en katt for der­et­ter å bry­te det­te bån­det for­di du ikke had­de tenkt gjen­nom det på for­hånd. Da vil­le du måt­te ha fun­net et nytt hjem til katte­pu­sen din – en dår­lig ny­het for deg, og for kat­ten din.

VIT HVEM SOM HAR AN­SVA­RET

Hvis du skaf­fer en katt til bar­na dine, må du vite at det er du som er an­svar­lig for den. Med barn er det ofte slik at selv om noe er spen­nen­de når det er nytt, går de lei etter hvert. Det gjel­der dess­ver­re også kjæle­dyr. Så husk at det lett kan bli deg som må ta deg av kat­ten så len­ge den le­ver.

GJEN­NOM TYKT OG TYNT

Det hø­res for­fer­de­lig ut, men om­plas­se­rings­sent­re opp­le­ver sta­dig å få inn kat­ter etter at ei­er­ne har «byt­tet» til en yng­re mo­dell. Husk: En­hver nus­se­lig katt­unge vil etter hvert bli en eld­re katt med sine spe­si­el­le be­hov. Vær for­be­redt på å ta deg av den gjen­nom al­le li­vets fa­ser, og husk at ve­te­ri­næ­ren er der for å hjel­pe dere når noe uven­tet duk­ker opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.