Ta pra­ten med fa­mi­li­en

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Før dere går til an­skaf­fel­se av en katt, bør dere set­te dere ned som fa­mi­lie og snak­ke sam­men om hva det å ha et kjæle­dyr in­ne­bæ­rer. Pass på at al­le for­står om­fan­get av for­plik­tel­sen. En katt­unge har be­hov som lig­ner et barns. Uan­sett hvor trøtt du måt­te være når du snub­ler ut av sen­gen om mor­ge­nen, tren­ger katt­un­gen mat og friskt vann, og kan­skje må katte­kas­sen tøm­mes. I mot­set­ning til hos et barn går ikke dis­se be­ho­ve­ne over med ti­den, men til gjen­gjeld vil ikke kat­ten be om å få låne bi­len el­ler få pen­ger til en ny jak­ke.

TENK FRAMOVER

Husk at en katt ikke er en leke un­ge­ne kan vokse fra. Kat­ten tren­ger et hjem for res­ten av sitt liv. Hvis en ny flam­me el­ler en rom­ka­me­rat ikke vil ak­sep­te­re kat­ten som det fa­mi­lie­med­lem­met det er, kan det by på ut­ford­rin­ger. Før du skaf­fer deg et dyr, skal du der­for ten­ke gjen­nom hvor­dan det pas­ser inn med de dy­re­ne du al­le­re­de har, som hvert og ett for­ven­ter å bli bo­en­de hos deg res­ten av li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.