Tå­ler dere katt?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Er det noen i fa­mi­li­en som av helse­mes­si­ge år­sa­ker ikke bur­de bo sam­men med el­ler ta seg av en katt? Er det for ek­sem­pel en i hu­set som er svak­synt el­ler blind, el­ler av en an­nen grunn lett ikke vil se en katt som kom­mer smy­gen­de? Er noen al­ler­gis­ke mot kat­ter? En en­kel måte å fin­ne ut om man er al­ler­gisk på er å bru­ke noen ti­mer på et om­plas­se­rings­sen­ter el­ler på be­søk hos en venn med katt (se punkt 009 og 010 med for­slag til hvor­dan du kan hånd­te­re al­ler­gi).

En­kel­te fy­sis­ke hind­rin­ger er let­te å gjø­re noe med. Har mat­mor for ek­sem­pel vans­ker med å bøye seg ned for å mate kat­ten, kan mat­skå­le­ne plas­se­res på en benk el­ler et bord. Kat­ter er van­lig­vis spret­ne ve­se­ner, men ha i bak­ho­det at eld­re kat­ter kan­skje tren­ger en ram­pe for å kom­me opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.