Bli kjent med reg­le­ne der du bor

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Selv om kat­ter kan­skje me­ner at reg­ler er ment for å bry­tes, er det for­ven­tet at ei­er­ne de­res føl­ger dem, spe­si­elt de reg­le­ne som om­hand­ler katte­hold. Man­ge bo­retts­lag og lei­lig­hets­kom­plek­ser har reg­ler for om man kan ha katt el­ler ikke, og even­tu­elt for hvor man­ge kat­ter man kan ha. Re­du­ser sjan­sen for at na­bo­en kla­ger på deg og kat­te­ne dine ved å sør­ge for at det ikke luk­ter fra katte­kas­sen, så kat­te­ne kan være til gle­de både for deg og for nabo­la­get.

OM DU LEIER

Les lei­e­kon­trak­ten nøye! Sjekk om du har lov til å ha dyr der, even­tu­elt hvor man­ge el­ler om det er re­strik­sjo­ner på stør­rel­se el­ler type kjæle­dyr. Snakk med ut­lei­e­ren før du skaf­fer deg en ny katt. Du kan for­sø­ke å blid­gjø­re ut­lei­e­ren ved å til­by deg å be­ta­le et eks­tra kjæle­dyrde­po­si­tum – det vil ska­pe til­lit og god­vil­je. Det kan være lurt å få en skrift­lig til­la­tel­se fra ut­lei­e­ren, el­ler i hvert fall sør­ge for å få fjer­net katte­for­bu­det fra kon­trak­ten.

OM DU KJØPER ET NYTT HJEM

Der­som du kjøper en lei­lig­het i et bo­retts­lag el­ler sam­eie, må du set­te deg nøye inn i reg­le­ne som gjel­der for dyre­hold. Det er ikke uvan­lig at det er reg­ler for an­tall el­ler stør­rel­se på kjæle­dyr. Les alt med li­ten skrift, så unn­går du det hjerte­skjæ­ren­de di­lem­ma­et det er å måt­te vel­ge mel­lom hjem­met ditt og kat­ten din. Les deg opp på reg­le­ne før du skaf­fer deg et dyr, og før du kjøper et nytt sted å bo, så blir al­le gla­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.