Lag et til­flukts­sted

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Pass på – spe­si­elt hvis det er en katt­unge du har skaf­fet deg – at pu­sen får sitt eget til­flukts­sted, fritt for and­re kjæle­dyr (uan­sett hvor venn­li­ge de måt­te være) og fa­mi­lie­med­lem­mer (uan­sett hvor gla­de de er i pu­sen sin). Det er helt greit at den får gjem­me seg un­der sen­gen i noen da­ger, så len­ge den har mu­lig­he­ten til å kom­me ut for å spi­se, drik­ke og gjø­re fra seg. Husk at kat­ten over­øses med nye inn­trykk når den kom­mer til sitt nye hjem. Med kat­tens fan­tas­tis­ke lukte­sans sier det seg selv at al­le de nye luk­te­ne og ly­de­ne kan være mye å ta inn. Gi pu­sen den ti­den hun tren­ger (da­ger el­ler uker) til å føle seg trygg, og ald­ri kjeft på el­ler vis hen­ne at du er skuf­fet om hun tren­ger litt eks­tra tid på å føle seg hjem­me. Det­te er en helt ny ver­den for hen­ne, og noen kat­ter vil tren­ge tid på å fin­ne seg til ret­te. Hun kan for ek­sem­pel fore­trek­ke å ha sin egen katte­kas­se, fram­for å dele den med and­re fir­bein­te ven­ner, og i be­gyn­nel­sen vil hun helt sik­kert ha det best om hun har sine egne skå­ler med mat og vann. Ofte vil kat­ten be­gyn­ne å føle seg som hjem­me in­nen en ukes tid – men ikke få pa­nikk om det tar leng­re tid. Før el­ler si­den vil hun kose seg sam­men med deg i de­res fel­les hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.