Gjem gif­ten

Den komplette Katteboka - - Innhold -

På lis­ten over gif­ti­ge ting du skal hol­de unna kat­ten, fin­nes me­di­si­ner, kost­til­skudd og vi­ta­mi­ner. Selv om pa­ra­ceta­mol, aspi­rin el­ler ibu­pro­fen kan vir­ke harm­løst, kan én pil­le ta li­vet av en katt.

Små bat­te­ri­er, al­le ty­per frø og frukt­stei­ner, ma­ling, tyn­ner, in­sekt­mid­del, lim, glit­ter og to­bakk er far­lig for kat­ter. Det sam­me er en­kel­te mat­va­rer, som for ek­sem­pel dru­er, ro­si­ner, hvit­løk, løk, kaf­fe, te og an­nen kof­fein­hol­dig mat, sjo­ko­la­de, sopp, val­nøt­ter, gjær og hum­le, så hold dis­se va­re­ne i luk­ke­de opp­be­va­rings­bok­ser bak lås­te dø­rer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.