Til­by sunt snacks

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Har du noen gang sett en katt gom­le i seg gress og tenkt at det var litt rart? Sann­he­ten er at noen ty­per gress er bra for kat­ter. De van­ligs­te katte­gress­ty­pe­ne er Avena sa­ti­va og Dac­ty­lis glo­me­ra­ta. Det hø­res kan­skje ut som fi­gu­rer i Har­ry Pot­ter, men den førs­te er en type hav­re, og den and­re er hunde­gress. Bygg, dyr­ket lin og hve­te­gress er and­re gress­ty­per kat­ten kan nyte godt av.

DYRK SELV

Katte­gress­frø fin­nes i både dyre- og hage­ut­styrs­bu­tik­ker, i til­legg til blant hun­de- og katte­ma­ten i en­kel­te dag­lig­va­rer. Gres­set kan du en­kelt dyr­ke i en sol­fylt vin­dus­karm, el­ler uten­dørs, om du har mu­lig­he­ten til det. Ha i bak­ho­det at kat­ter kan over­spi­se gres­set, så det er ikke sik­kert det bør være til­gjen­ge­lig døg­net rundt. Ta det fram som en snack noen mi­nut­ter om da­gen.

GI RIK­TIG NÆRING Katte­gress hjel­per til med for­døy­el­sen, i til­legg til å bi­dra til at kat­ten kla­rer å kvit­te seg med hår­bal­ler. Det kan der­for gjø­re at kat­ten brek­ker seg og kas­ter opp, noe som er bra i den­ne sam­men­hen­gen, for­di kat­ten kas­ter opp hår­bal­ler. Gres­set inne­hol­der også an­nen vik­tig næring som ikke fin­nes i an­nen katte­mat. Der­som katt­un­gen din ikke kla­rer å bite av gres­set el­ler ikke vir­ker in­ter­es­sert, kan du klip­pe det opp i 1 cm lan­ge bi­ter og blan­de en te­skje av det inn i våt­fôret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.