Unn­gå fa­rer Rik­tig ut­styr

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Du tren­ger noe grunn­leg­gen­de ut­styr for at det nye fa­mi­lie­med­lem­met skal være for­nøyd og friskt. Det­te må du skaf­fe deg før du hen­ter katt­un­gen – el­ler etter at hun har fun­net seg til ret­te.

Tørr­fôr er det enk­les­te val­get, for­di det tar mind­re plass å lag­re, luk­ter mind­re og du ikke tren­ger å ten­ke på re­sir­ku­le­ring av bok­ser. Men våt­fôr inne­hol­der mer væs­ke, som kat­ten din tren­ger. Tørr­fôret inne­hol­der dess­uten mer karbo­hy­drat, som kan gjø­re kat­ten over­vek­tig hvis den får for mye av det. De fles­te ve­te­ri­næ­rer an­be­fa­ler en ba­lan­sert va­ria­sjon av vått og tørt fôr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.