Fram med le­ke­ne!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er in­gen tvil: Ak­ti­ve kat­ter er fris­ke­re enn pas­si­ve kat­ter, både fy­sisk og men­talt. Inne­kat­ter tren­ger spe­si­elt å bli sti­mu­lert gjen­nom lek med in­ter­ak­ti­ve leker, og det er en god idé å leke sam­men med dem. Leker du med kat­ten din, vil dere få et næ­re­re bånd. Det fin­nes også en rek­ke mor­som­me leker som kan by på ut­ford­rin­ger og gle­de når du ikke er der.

Katt­un­gen din vil els­ke al­le ty­per leker som hen­ger fast i et dør­hånd­tak el­ler et sta­tiv på gul­vet, som for ek­sem­pel en ball fes­tet til en strikk, sam­men­krøl­let mat­pa­pir som er knytt godt sam­men på midt­en, la­ser­strå­le på veg­gen (ikke treff noen i øyne­ne), små plysj­dyr og al­le ty­per bal­ler som kan rul­le, spret­te, pipe, klir­re og tryk­kes.

Husk imid­ler­tid at selv om du kjøper den dy­res­te leke­mu­sen, en de­sig­ner­seng el­ler et enormt klatre­sta­tiv til pus, kan det godt hen­de at hun fore­trek­ker sam­men­krøl­let avis­pa­pir, skit­ten­tøy­kur­ven el­ler noen gam­le sko du had­de tenkt å kas­te. Det tren­ger ikke å kos­te skjor­ta å un­der­hol­de en katt!

PAPPESKER

En helt van­lig papp­eske el­ler pa­pir­pose kan være kjekk å ha i bak­hånd. Du kan også set­te sam­men fle­re og skjæ­re hull mel­lom dem, slik at kat­ten får en hel la­by­rint å ut­fors­ke!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.