Regn ut kost­na­de­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Før du skaf­fer deg en katt, bør du reg­ne ut hva katte­hol­det vil kos­te deg. Hvis du må kjø­pe alt ut­styr nytt, må du reg­ne med at det vil kos­te litt, i til­legg til det kat­ten even­tu­elt kos­ter. Du kan spa­re en del på å kjø­pe brukt, låne el­ler lage selv, som for ek­sem­pel katte­seng og -leker.

Hvor mye du må reg­ne med å bru­ke i be­gyn­nel­sen, av­hen­ger også av hvor du får kat­ten fra. Kjøper du en om­plas­se­rings­katt, må du ofte be­ta­le et ge­byr, men til gjen­gjeld er kat­ten gjer­ne både vak­si­nert og kast­rert el­ler ste­ri­li­sert. Hvis du kjøper el­ler får en katt­unge fra en pri­vat­per­son, bør du ta med ut­gif­ter til det­te i regne­styk­ket.

Her kom­mer en en­kel over­sikt over hvil­ke ut­gif­ter du må reg­ne med å pun­ge ut med en gang, og hvil­ke lø­pen­de kost­na­der du må ta med i bud­sjet­tet:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.