Vur­der en in­ne­katt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Av­hen­gig av hvor du bor, har du sik­kert sett kat­ter vand­re rundt i nabo­la­get. De al­ler fles­te av dis­se le­ver i kjær­li­ge hjem og er vant til å være både ute og in­ne. Noen er kan­skje om­strei­fe­re el­ler vill­kat­ter som le­ver av det de fin­ner i na­tu­ren el­ler i søp­pel­bøt­ter. Man­ge ste­der er det selv­føl­ge­lig trygt å la kat­ten være ute når den vil, men sta­ti­stikk vi­ser at inne­kat­ter gjer­ne le­ver len­ger og er fris­ke­re. Ha i bak­ho­det at der­som du vel­ger å ha kat­ten ute­luk­ken­de in­nen­dørs, er det du som må stå for un­der­hold­nin­gen.

FÆRRE FA­RER

Å være ute kan by på fle­re fa­rer for en katt, noe som selv­føl­ge­lig er år­sa­ken til at ute­kat­ter i gjen­nom­snitt le­ver kor­te­re enn inne­kat­ter. Noen ri­siko­fak­to­rer er:

• Bli på­kjørt

• Mis­hand­ling av en slem per­son

• Ska­der etter å ha vært i slåss­kamp

med kat­ter, hun­der el­ler and­re dyr

• Få i seg noe gif­tig

• Få mat som ikke er bra for den fra

vel­me­nen­de na­bo­er

• Smitt­som­me syk­dom­mer

MER MORO

Kat­ter els­ker å ha noe å se på el­ler jage. Inne­kat­ter tri­ves der­for gjer­ne i sel­skap med fle­re kat­ter el­ler en katte­venn­lig hund. Det er også lurt å set­te opp vin­du­er i lufte­stil­ling, slik at kat­ten kan luk­te og høre hva som fore­går på ut­si­den, i til­legg til å bli un­der­holdt ved å se gjen­nom glas­set. I til­legg er selv­føl­ge­lig leker, spe­si­elt noen de kan jak­te på og som la­ger lyd, mor­som­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.