Vur­der å adop­te­re

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Er du klar for å fyl­le li­vet med litt pels­kledd moro? Har du god tid framover, og in­gen fe­rier el­ler sto­re be­gi­ven­he­ter som ven­ter i nær­mes­te fram­tid? Fan­tas­tisk! Da er ti­den in­ne.

EN BERIKELSE

Hvis du adop­te­rer en katt fra et om­plas­se­rings­sen­ter, red­der du et liv sam­ti­dig som du be­ri­ker ditt eget. Som re­gel vil du få en del for­de­ler med på kjø­pet, også. En katt el­ler katt­unge fra et om­plas­se­rings­sen­ter er gjer­ne både kast­rert, vak­si­nert, chip­pet, har fått orme­kur og hatt sitt førs­te be­søk hos ve­te­ri­næ­ren.

ADOP­TER EN, OG REDD EN AN­NEN

Selv om pro­ble­met er mind­re i Nor­ge, av­li­ves fle­re mil­lio­ner dyr i USA hvert år for­di de er hjem­løse. Men også i Nor­ge er­fa­rer om­plas­se­rings­sent­re­ne fra tid til an­nen at de ikke har plass og ka­pa­si­tet til å ta inn fle­re dyr. Når du adop­te­rer en vok­sen katt el­ler en katt­unge fra et slikt sen­ter, red­der du også et an­net liv, for­di det da blir plass på sen­te­ret til en ny katt. Er kat­ten i til­legg kast­rert el­ler ste­ri­li­sert, bi­drar du til at det ikke blir født enda fle­re katt­un­ger som ikke vil ha noe sted å bo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.