Gå på nett

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Ta In­ter­nett i bruk når du be­gyn­ner jak­ten på ditt nye fa­mi­lie­med­lem. Det lig­ger all­tid man­ge kat­ter til salgs på ru­brikk­an­nonse­si­der på net­tet. Her kan du søke etter rase, sted, kjønn el­ler an­net du ser etter. Du kan lag­re sø­ke­ne dine, slik at du får be­skjed når det duk­ker opp nye an­non­ser som inne­hol­der det du sø­ker etter. Det er både gra­tis og mor­somt, og du fin­ner dess­uten mas­se nyt­tig in­for­ma­sjon på net­tet om li­vet med et nytt kjæle­dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.