Er du klar for en puse­katt?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er en­kel­te ting en katt­unge gjør, som vil få deg til å ris­te på ho­det, og den har noen spe­si­el­le be­hov når den er ung. Her kom­mer noen tips til hva du kan gjø­re for at ti­den med katt­un­gen skal gå på skin­ner.

OVER­LEV KLOREPERIODEN

Lær deg å klip­pe klør så tid­lig som mu­lig. Det er et fint sted å star­te om du vil be­skyt­te møb­le­ne dine fra de syl­skar­pe, små katte­klør­ne. Det går også an å set­te på små klo­set­ter av vi­nyl el­ler gum­mi i den mest in­ten­se pe­rio­den. Følg nøye in­struk­sjo­ne­ne som føl­ger med, el­ler få hjelp av en ve­te­ri­nær el­ler katte­fri­sør, og pass på at kat­ten ikke for­sø­ker å spi­se dem. Gjør den det, må du slut­te å bru­ke dem. I en­kel­te land er det ikke uvan­lig å fjer­ne klør ki­rur­gisk, men det­te er dyr­pla­ge­ri og er for­budt i Nor­ge.

HÅND­TER NATTERANGLING

Selv om kat­ten kan sove inn­til 18 ti­mer om da­gen, kan de fint lage fest i hu­set midt på nat­ten, spe­si­elt hvis de ikke er blitt til­strek­ke­lig sti­mu­lert gjen­nom da­gen. En fin løs­ning der­som du ikke vil være med på fes­ten, men sna­re­re sove deg gjen­nom nat­ten, er å skaf­fe deg to katt­un­ger sam­ti­dig. Da leker de hver­and­re i søvn. Mens voks­ne kat­ter kan­skje al­le­re­de har kom­met inn i en ru­ti­ne hvor de fak­tisk so­ver om nat­ten, kan det være at katt­un­gen tren­ger litt tid på seg. Er kat­ten din ute, vil den sann­syn­lig­vis tri­ves med å være ute om nat­ten.

TREN. SOSIALISER. GJENTA.

Katt­un­ger tren­ger mye so­sia­li­se­ring for å kun­ne bli vel­til­pas­se­de, venn­li­ge voks­ne. En katt­unge som er mye ale­ne om da­gen, kan bli til­bake­truk­ket el­ler over­dre­vent klen­ge­te. Er du mye borte, kan det være lurt å få to katt­un­ger sam­ti­dig, om du ikke har en vok­sen katt el­ler an­net kjæle­dyr fra før. Hvis det ikke fun­ge­rer for deg, bør du over­øse katt­un­gen med opp­merk­som­het og kjær­lig­het når du er hjem­me. Du bør unn­gå å over­nat­te borte fra den det førs­te året hvis den er ale­ne, el­ler få noen til å over­nat­te hos deg.

VÆR FOSTERHJEM FØRST

Hvis du er usik­ker på om du har nok tid og tål­mo­dig­het til å opp­dra en katt­unge, kan du for­hø­re deg med et om­plas­se­rings­sen­ter om du kan få være fosterhjem for en først. Kan­skje har de katt­un­ger som er for unge til å adop­te­res bort, og tar gjer­ne imot fri­vil­li­ge som kan ta seg av dem til de er kla­re. På den­ne må­ten får du mu­lig­he­ten til å prø­ve først.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.