Katte­kasse­tre­ning

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når du tar inn en katt­unge, må du for­sø­ke å ten­ke deg hva katte­mor vil­le ha gjort. Hun vil­le ha opp­ford­ret pu­sen til å gjø­re fra seg etter mål­ti­de­ne. Dypp en ren, myk klut i varmt vann og vask for­sik­tig over katt­un­gen neden­til for å sti­mu­le­re den til å gå på do. Stryk for­fra og bak­over. Når kat­ten tis­ser el­ler bæ­sjer, plas­se­rer du den i katte­kas­sen. Der­som det går et døgn uten at den tis­ser el­ler bæ­sjer, bør du ta den med til en ve­te­ri­nær for å sjek­ke at det ikke er noe galt. Når du ser at katt­un­gen be­gyn­ner å bru­ke katte­kas­sen selv, tren­ger du ikke sti­mu­le­re den len­ger. Bare vær sik­ker på at hun bru­ker kas­sen minst én gang hver dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.