Skaff deg en vok­sen (el­ler to!)

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du øns­ker deg en katt i li­vet ditt, men ikke har tid, ener­gi el­ler tål­mo­dig­het til å opp­dra en katt­unge, kan du skaf­fe deg en vok­sen katt. Dyre­be­skyt­tel­sen og om­plas­se­rings­sent­re­ne har mer enn nok å vel­ge blant, så her kan du vel­ge og vra­ke. Voks­ne kat­ter til­pas­ser seg gjer­ne sitt nye hjem re­la­tivt raskt, noe som gjør dem til ut­mer­ke­de rom­ka­me­ra­ter.

Ha i bak­ho­det at noen kat­ter kom­mer til Dyre­be- skyt­tel­sen el­ler et om­plas­se­rings­sen­ter sam­men, der­som ei­e­ren har hatt fle­re dyr han har måt­tet gi fra seg. Tenk så gla­de dis­se kat­te­ne vil­le bli om de fikk fort­set­te å leve sam­men i sitt nye hjem! De er al­le­re­de vant til hver­and­re, og en om­plas­se­rings­pro­sess vil sann­syn­lig­vis gå enda enk­le­re når de har hver­and­re. Du vil snart kun­ne nyte å ha to gla­de, vel­til­pas­se­de katte­pu­ser i li­vet ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.