Bli kjent med rase­kat­te­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Mens spe­si­elt hunde­ra­ser gjer­ne har en rek­ke ka­rak­ter­trekk i per­son­lig­he­ten som skil­ler dem fra hver­and­re, gjel­der som re­gel ikke det for kat­ter. Du vil ikke nød­ven­dig­vis mer­ke noen for­skjell i per­son­lig­het på en mai­ne coon og en sia­me­ser, mens du så ab­so­lutt vil leg­ge mer­ke ulik­he­te­ne mel­lom en grand da­nois og en jack rus­sel-ter­ri­er.

Det er rik­tig­nok sant en en­kel­te katteraser har en tendens til å være mer snakke­sa­li­ge enn and­re, el­ler at de har en­kel­te ka­rak­ter­trekk fel­les, men kat­ter opp­fø­rer seg gjer­ne som ... kat­ter! Fak­tisk vil de fær­res­te katte­ei­ere kun­ne sva­re om du spør dem hva slags rase de har, si­den de fles­te kat­ter er blan­dings­kat­ter. Kort sagt har ikke per­son­lig­het og adferd så mye med ra­sen å gjø­re, men er sna­re­re et re­sul­tat av al­der, helse og opp­fost­ring.

Noen li­ker kat­ter med lang pels. Blant dis­se fin­ner vi per­ser, rag­doll, hi­ma­lay­a­katt, norsk skog­katt, tyr­kisk an­go­ra og mai­ne coon. En mai­ne coon kan fak­tisk bli hele ni kilo tung! Blant de kort­hå­re­de ra­se­ne fin­ner vi burme­ser, abys­si­ner, bri­tisk kort­hår, bob­tail, rex, scot­tish fold (med ug­le­lig­nen­de ører) og sia­me­ser. Og selv­føl­ge­lig har vi sphynxen, som ikke har pels i det hele tatt. Husk at en katt med lite el­ler in­gen pels ikke kla­rer å hol­de sær­lig godt på var­men, si­den den ikke har pels­kåpe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.