Gå vi­de­re med val­get ditt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Nå som fa­mi­li­en er eni­ge om kat­ten skal være langel­ler kort­hå­ret (hvis det be­tyr noe), katt­unge el­ler vok­sen, er det på tide å tref­fe noen kat­ter! Vel­ger du en vok­sen katt som skal om­plas­se­res, vel­ger du kan­skje den snil­les­te midt i gjen­gen, el­ler kan­skje den for­sik­ti­ge i hjør­net som du kan hjel­pe med å vokse inn i sin stol­te, tryg­ge per­son­lig­het.

Kat­ter, som men­nes­ker, kan føle seg som en skyg­ge av seg selv når de er stres­set. Om en katt vir­ker apa­tisk der den sit­ter i et bur på et sen­ter, kan den kvik­ne til og bli et kjær­lig og full­kom­ment fa­mi­lie­med­lem når den fø­ler seg trygg igjen. Det­te er van­lig adferd hos kat­ter, så ikke lukk øyne­ne for de kat­te­ne som ikke nød­ven­dig­vis stik­ker seg ut i meng­den.

Får du lov og dere er på et eg­net sted, kan det være lurt å set­te seg ned og la kat­ten gå rundt deg og ut­fors­ke før du be­stem­mer deg. Li­ker hun å bli holdt? Og vil du ha en katt som er ko­se­te og ro­lig? Er du vant til hund fra før, øns­ker du deg kan­skje en katt som er mer le­ken og utad­vendt, men hvis du hel­ler vil ha en som lar deg være litt mer i fred, er det også greit. Ta deg tid når du vel­ger. Du for­plik­ter deg for et helt katte­liv, så det er helt i or­den å bli hode­stups for­els­ket i den skjøn­ne skap­nin­gen du skal dele gode og onde da­ger med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.