Hann­katt el­ler hunn­katt?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

De er kan­skje mye mind­re, men tam­kat­ter og dis­se sto­re skjønn­he­te­ne på bil­det stam­mer fra sam­me fa­mi­lie – katte­fa­mi­li­en, el­ler Fe­li­dae. Har du sett de ma­jes­te­tis­ke lø­ve­ne på film, el­ler kan­skje du er så hel­dig at du har sett dem i le­ven­de live, har du kan­skje lagt mer­ke til at ad­fer­den de­res har en del til fel­les med ad­fer­den til de­res små slekt­nin­ger. Blant an­net be­trak­ter både sto­re og små katte­pu­ser ver­den fra sine tro­ner, de mar­ke­rer sine ter­ri­to­ri­er, og de åp­ner mun­nen for å skil­le ut sin uni­ke lukt. Når de nik­ker med ho­det, vi­ser de at de er gla­de i hver­and­re, og når de gjes­per, er de for­nøy­de. De els­ker å sove (hvem gjør vel ikke det?), og de vif­ter hardt med ha­len når er kla­re til å an­gri­pe.

Er du ute etter en hann­katt, el­ler en hunn­katt? Spil­ler det noen rol­le? Ba­sert på al­le kat­te­ne vi har møtt gjen­nom åre­ne, me­ner vi å se en del mønst­re av­hen­gig av kjønn. Bort­sett fra for­skjel­le­ne i ana­to­mi og an­tall kro­mo­so­mer, el­ler sna­re­re på grunn av dem, er det noen ulik­he­ter i ad­fer­den. Det fin­nes selv­føl­ge­lig unn­tak, og hvor­dan katt­un­gen so­sia­li­se­res og opp­fost­res, har selv­sagt mye å si, men dis­se mønst­re­ne me­ner vi ofte går igjen:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.