Gjør bar­na katte­venn­li­ge

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Nå har du fått Pusur i hus, og bar­na ven­ter på både klapp, kos og lek. Før kat­ten er helt trygg i sine nye om­gi­vel­ser, bør du be bar­na om å gi den litt tid, og lær dem at de all­tid skal være ro­li­ge og for­sik­ti­ge rundt den.

Det er ikke sik­kert at bar­na er ster­ke el­ler ko­or­di­ner­te nok til å hol­de en katt sta­bilt og rik­tig i ar­me­ne sine, så ikke opp­munt­re dem til å bære kat­ten før de er sto­re nok, og da bør du all­tid føl­ge med på at de bæ­rer rik­tig. Det bes­te er også å la katte­pu­sen kom­me til dem, fram­for at de ja­ger etter den. Man­ge kat­ter vil gjer­ne kom­me bort til en som sit­ter el­ler lig­ger på gul­vet, mens en som står, kan vir­ke stor og skum­mel. Ofte er den tyngs­te lær­dom­men for bar­na å ak­sep­te­re at de bare kan leke med kat­ten når den er i hu­mør til det. Lær bar­na at de all­tid skal re­spek­te­re kat­ten.

Føl­ger bar­na reg­le­ne un­der, vil de kom­me til å bli rik­tig gode ven­ner. Husk at kat­ter har et in­ne­byg­get la­ger av nin­jamoves den vil bru­ke hvis den fø­ler den må for­sva­re seg. Den kan en­ten løpe og gjem­me seg, el­ler den kan bite og klo­re. Minn der­for bar­na på at de all­tid skal ha re­spekt for sitt fir­bein­te fa­mi­lie­med­lem, og at kat­ten gjør det den selv har lyst til og på in­gen måte er en leke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.