Fir­beint fa­mi­lie­for­økel­se

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Om du al­le­re­de har kat­ter el­ler hun­der fra før og vil slip­pe inn et nytt med­lem i den­ne stor­fa­mi­li­en, er det su­pert. Men husk at dy­re­ne som al­le­re­de bor der, kan være ter­ri­to­ria­le, så vær smart når du in­tro­du­se­rer en ny katt. Kat­ter er ikke så gla­de i for­and­rin­ger, så for­søk å hol­de hver­da­gen så nor­mal som mu­lig. Gi mas­se opp­merk­som­het og kjær­lig­het til de dy­re­ne du har fra før, i til­legg til å ta deg tid til den ny­an­kom­ne.

LAG ET TRYGT STED

Gjør klart et rom i hu­set til den nye kat­ten som and­re kat­ter ikke al­le­re­de har katte­kas­se el­ler mat i, og la det­te være et trygt sted for den nye i be­gyn­nel­sen. Se til at det ikke er noen flukt­ru­ter kat­ten kan be­nyt­te seg av. Sett inn en ny katte­kas­se, men ikke fyll den med sand rik­tig ennå. På den­ne må­ten blir de and­re kat­te­ne vant til kas­sen, men vil ikke be­gyn­ne å bru­ke den. Har du ikke et eget rom til­gjen­ge­lig, kan du bru­ke et stort bur og set­te kas­sen in­ne i det­te. Legg et tep­pe over, slik at hun vil ha et trygt og eget sted mens hun blir vant til sine nye ven­ner. Klipp klør­ne til al­le sam­men før du lar dem bli kjent med hver­and­re.

HOLD HUNDEN UNNA

Hvis det er en hund du har fra før, er det bed­re med et eget rom enn et bur som hunden kan bjef­fe mot så kat­ten vil kun­ne føle seg fan­get og redd. Når de er blitt litt vant til hver­and­re, kan du la kat­ten vand­re fritt om­kring. Kat­ter er eks­per­ter på å fin­ne gjemme­ste­der der hun­der ikke kla­rer å føl­ge etter dem. Så hvis hunden blir litt for in­ter­es­sert, kan du reg­ne med å fin­ne igjen kat­ten bak so­fa­en el­ler un­der sen­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.