In­tro­du­ser kat­ten grad­vis

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når du rei­ser hjemme­fra for å hen­te den nye pu­sen, bør du sør­ge for at dø­ren til rom­met hen­nes er luk­ket, slik at du kan være sik­ker på at det ikke er en an­nen katt der in­ne når dere kom­mer hjem. Lukk vin­du­et også, slik at ny­kom­lin­gen ikke kan kom­me seg ut – kat­ter kan kom­me seg gjen­nom over­ras­ken­de tran­ge åp­nin­ger.

Når du har kom­met hjem med kat­ten, luk­ker du dø­ren bak deg og set­ter reise­bu­ret på gul­vet. La dø­ren til bu­ret stå åpen, slik at kat­ten kan gå inn i det igjen hvis hun fø­ler for det. Snakk med ro­lig og mild stem­me, og klapp kat­ten hvis den vil. Ha sand i katte­kas­sen og vann i skå­len, i til­legg til en li­ten meng­de tørr­fôr, en katte­seng og kan­skje en leke el­ler to. Bruk minst et par ti­mer der in­ne sam­men med kat­ten, og når du går der­fra, luk­ker du dø­ren. De nes­te da­ge­ne ma­ter du den nye kat­ten rett ved si­den av dø­ren, mens du ma­ter de and­re kat­te­ne på den and­re si­den av dø­ren. Når kat­te­ne hø­rer at en an­nen katt spi­ser sam­ti­dig med dem, vil de ikke opp­fat­te den nye som en trus­sel mot de­res mat­fat. Det­te er en del av en for­sik­tig til­nær­ming til å la den nye kat­ten møte sine kom­men­de fir­bein­te ven­ner an­sikt til an­sikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.