Nes­te skritt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

La kat­te­ne først bli kjent med hver­and­res lukt. Ta med et tep­pe som hver av dem har so­vet på el­ler en leke de har lekt med, og la kat­te­ne bli kjent med hver­and­res lukt. Pass på at al­le får opp­merk­som­het, kos og klapp. Selv om kat­te­ne kan­skje knur­rer litt når de opp­da­ger den nye luk­ten, vil de snart for­bin­de luk­ten med deg, og på den­ne må­ten vil den ny­an­kom­ne opp­le­ves som mind­re tru­en­de. Du kan vur­de­re å gi kat­te­ne na­tur­li­ge, av­slap­pen­de urte­pro­duk­ter el­ler bru­ke en fe­ro­mon­spray i den­ne til­venn­ings­pe­rio­den. Beg­ge de­ler fin­nes i dyre­bu­tik­ker.

LITT TID AV GANGEN

Etter noen da­ger, hvis kat­te­ne vir­ker av­slap­pe­de, kan du be­gyn­ne å in­tro­du­se­re den nye kat­ten an­sikt til an­sikt. Hold den i et hånd­kle, åpne dø­ren og la hen­ne kik­ke ut på sin nye ver­den. Hvis kat­ten vir­ker ro­lig, kan du ta den med på en rund­tur i hu­set, men vær obs på at det kan bli litt ra­bal­der om dere stø­ter på en av de and­re kat­te­ne i hu­set. Ta med kat­ten til­ba­ke til rom­met, og gjenta øvel­sen fle­re gan­ger i lø­pet av en dag el­ler to. Når kat­te­ne har ob­ser­vert hver­and­re noen gan­ger, kan du for­sø­ke å la dø­ren til rom­met stå åpen og føl­ge med på hva som skjer.

FLYTT KATTE­KAS­SEN

Der­som du bru­ker katte­kas­se til de and­re kat­te­ne dine, kan du be­gyn­ne å ten­ke på å fjer­ne den ny­an­kom­ne sin nå. Hold den ren, og flytt den litt nær­me­re den and­re kas­sen for hver dag. Tar du den bort med det sam­me, kan du ri­si­ke­re at kat­ten ikke fin­ner kas­sen og gjør fra seg der kas­sen plei­de å være.

Vær nøye med å hol­de katte­kas­sen ren, og for­søk å pas­se på at in­gen av kat­te­ne går til bak­holds­an­grep på hver­and­re mens de gjør sitt for­nød­ne. Be­gyn­ner kat­te­ne å slåss, kan du vur­de­re å ta den nye til­ba­ke til rom­met i et par da­ger til det har roet seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.