Bruk hals­bånd

Den komplette Katteboka - - Innhold -

En mic­rochip er et must for­di den ikke kan fal­le av, men ulem­pen er at man fak­tisk tren­ger en skan­ner for å lese den. Der­for bør du også sør­ge for at kat­ten din all­tid har et hals­bånd med et Id-mer­ke med te­le­fon­num­me­ret ditt på. Om uhel­let skul­le være ute, er det lett for den som fin­ner kat­ten, å kon­tak­te deg. Man­ge ten­ker ikke på at de kan ta den med til ve­te­ri­næ­ren om de fin­ner en bort­kom­men katt. Hvis du har en in­ne­katt, kan du i til­legg ha med teks­ten «Er jeg ute, har jeg gått meg bort», slik at han som fin­ner den, vet at han skal rin­ge deg med en gang. Det bes­te er å bru­ke et elas­tisk bånd, slik at kat­ten kan kom­me seg ut av det hvis det blir hen­gen­de fast i noe. Noen kat­ter vil for­sø­ke å kom­me seg ut av hals­bån­det i be­gyn­nel­sen, men vær tål­mo­dig og ta det på igjen hver gang. Kat­ten vil etter hvert bli vant til det og ikke bry seg om at det er der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.