Sett pris på at ma­ten be­gra­ves

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Se for deg at du sit­ter på en fancy res­tau­rant. Du er pent kledd og sit­ter rett over­for en like vel­kledd da­te. Kel­ne­ren ser­ve­rer sto­re por­sjo­ner med mat, vak­kert dan­dert på en hvit tal­ler­ken. Du spi­ser opp det mes­te, og når du er mett, le­ner du deg til­ba­ke i sto­len og pus­ter for­nøyd ut. Der­et­ter be­gyn­ner du å gra­ve ned res­ten av ma­ten med det du kan fin­ne; et skjerf, en ser­vi­ett, da­tens tom­me tal­ler­ken. For å av­slut­te den­ne minne­rike kvel­den skra­per du hen­de­ne over det har­de bor­det. Al­le ser på deg og ten­ker at du er gal. Men for en katt er det­te helt na­tur­lig opp­før­sel. Kat­ter be­gra­ver nem­lig res­te­ne når de er met­te. Av og til dek­ker de over dem, og and­re gan­ger ser det ut som om de for­sø­ker å gra­ve i gulv­plan­ke­ne rundt mat­skå­len. Den­ne ad­fer­den stam­mer fra kat­tens ster­ke in­stinkt til å spa­re res­ten av ma­ten til nes­te mål­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.