Når kat­ten ma­ler

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter be­gyn­ner å male når de er bare et par da­ger gam­le, kan­skje som et ledd i å knyt­te bånd til mo­ren. Ma­lin­gen star­ter når kat­tens hjer­ne sen­der en be­skjed til musk­le­ne i hal­sen og får dem til å vi­bre­re med en has­tig­het på 25 til 150 vi­bra­sjo­ner i se­kun­det. Vi­bra­sjo­nen når fram til kat­tens stemme­bånd, og det er det­te som hø­res som ma­ling når kat­ten pus­ter inn og ut. Noen kat­ter ma­ler så in­tenst at de sik­ler sam­ti­dig.

Men hva be­tyr det når kat­ten ma­ler? Som re­gel be­tyr det at kat­ten er for­nøyd, og det er slik de fles­te tol­ker det. Men de kan også male når de vil for­tel­le deg at det er noe de tren­ger. Det kan fak­tisk også være en av­slap­nings­tek­nikk som kat­ten bru­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.