Når kat­ten tråk­ker

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter som tråk­ker og knar po­te­ne mot et mykt un­der­lag (for ek­sem­pel deg) er noe av det sø­tes­te og ra­res­te som fin­nes. Ofte ma­ler hun sam­ti­dig, også. Katt­un­gen be­gyn­ner å tråk­ke like etter fød­se­len – når hun tryk­ker po­te­ne mot mo­ren for å sti­mu­le­re melke­pro­duk­sjo­nen. Hun kan også tråk­ke rundt for å gjø­re un­der­la­get my­ke­re og mer fluf­fy før hun leg­ger seg ned. And­re gan­ger gjør hun det mens hun for­nøyd strek­ker seg. Når du klap­per en katt som lig­ger i fan­get ditt, kan det hen­de at hun be­gyn­ner å kna po­te­ne sine mot deg. Det er et tegn på at hun fø­ler seg vel­dig av­slap­pet. Sørg for å klip­pe klør­ne hen­nes ofte for at det fort­satt skal være be­ha­ge­lig (og for å unn­gå hull i klær­ne dine), hvis hun er en katt som tråk­ker re­gel­mes­sig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.