Når kat­ten ikke vil spi­se

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Om kat­ten plut­se­lig mis­ter ap­pe­tit­ten, kan det være et tegn på at ikke alt er som det skal. Spi­ser hun plut­se­lig ikke liv­ret­ten sin, kan det være noe som pla­ger hen­ne. Men ikke få pa­nikk rik­tig ennå; i kat­te­nes ver­den kan spise­ve­gring også være tegn på helt and­re ting.

For å fin­ne ut hva som er galt, kan du først for­sø­ke å til­by and­re al­ter­na­ti­ver. Det kan hen­de at ma­ten er dår­lig, el­ler at hun rett og slett ikke har lyst på ak­ku­rat den ma­ten i dag. Tenk gjen­nom and­re ytre på­virk­nin­ger. End­rin­ger i mil­jø­et de­res kan gjø­re at kat­ter ikke vil spi­se. Har det flyt­tet inn en ny per­son hos deg, el­ler skjedd noe an­net? Angst el­ler frykt kan ha skyl­den, for ek­sem­pel om hun ny­lig har slåss med en an­nen katt. Til­by noe uten­om

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.