Gi pus det hun vil ha

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Bare inn­se det – pus fore­trek­ker å være i fred iblant. Det be­tyr li­ke­vel ikke at hun ikke ny­ter hvert se­kund hun er sam­men med deg. Det be­tyr bare at en katt li­ker å ha en viss av­stand til ting som rø­rer seg, så len­ge hun ikke er i hu­mør til å leke, el­ler at hun vil nyte skjønn­hets­søv­nen sin.

PUS TREN­GER PLASS

For at pu­sen skal være lyk­ke­lig og av­slap­pet i hu­set de­res, må den vite at den er trygg. Selv om hun li­ker å leke og å bli kost med, fore­trek­ker kat­ter å være mer i fred enn det hun­der gjør. Kat­ter er be­skyt­ten­de over­for sin egen kropp, og de tar in­tim­so­nen al­vor­lig, og det er vik­tig at men­nes­ke­ne re­spek­te­rer det.

PUS TREN­GER SEL­SKAP

Om bare re­spekt var gjen­si­dig! Når de fø­ler seg so­sia­le, kas­ter de alt an­net til side for å være sam­men med deg. Det er ikke så nøye om du so­ver, men om tær­ne stik­ker fram fra dyna, ser hun sitt snitt til å kile deg med po­te­ne sine. Og har du ak­ku­rat lagt deg i bade­ka­ret for å slap­pe av en ti­mes tid, kan du være sik­ker på at hun vil sy­nes det er en per­fekt tid til å leke, og hun er ikke redd for å si fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.