Vær obs på do­mi­nant adferd

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Har du mer enn én katt, kan det hen­de at de vil ut­ford­re hver­and­re for å av­gjø­re hvem som er sje­fen, spe­si­elt hvis den ene for­sø­ker å ut­ford­re den and­res do­mi­nan­te po­si­sjon.

SE HVEM SOM ER SJE­FEN

Å vise sin do­mi­nans er kjent som al­fa­ad­ferd og har fått be­teg­nel­sen etter le­de­ren av en ulve­flokk (det er fort­satt ikke helt enig­het om hvor­vidt kat­ter har ekte flokk­hie­rar­ki el­ler ikke). Når du fôrer fle­re kat­ter sam­ti­dig, for ek­sem­pel, vil sann­syn­lig­vis al­fa­kat­ten spi­se først mens de and­re ven­ter på tur. En do­mi­nant katt kan stje­le en leke fra en an­nen katt, el­ler gi den mind­re do­mi­nan­te en øre­fik, bare for å min­ne hen­ne på hvem som be­stem­mer.

SE OPP FOR ROLLEBYTTE

Du vil kan­skje leg­ge mer­ke til at alfa­po­si­sjo­nen kan rul­le­re inn­ad i katte­flok­ken der­som du har fle­re fir­bein­te i hus. Kan­skje er det én som er sje­fen når de spi­ser, mens én er kon­ge på sove­plas­sen. Rol­le­ne kan lett end­re seg der­som det kom­mer en ny katt inn i flok­ken, om en av kat­te­ne dør, el­ler om dere flyt­ter til et sted der al­fa­kat­ten fø­ler seg mind­re trygg.

EN HÅNDFULL

Er kat­ten vel­dig do­mi­nant, kan du kan­skje til og med føle at den er bøl­le­te mot deg. Den kan bite deg i tær­ne for å få deg ut av sen­gen, el­ler kan­skje knur­re mot deg hvis du nær­mer deg mat­skå­len når han spi­ser. Klap­per du for vold­somt, kan den fike til deg med po­ten. En al­fa­katt kan være en håndfull! Det vik­tigs­te er at den ikke blir så do­mi­nant at den ut­gjør en fare for and­re kat­ter. Skjer det, må du bry­te inn ved å over­øse den ikke-do­mi­nan­te kat­ten med kjær­lig­het, sam­ti­dig som du vi­ser al­fa­kat­ten at den har gått over gren­sen mel­lom sjef og bøl­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.