Bryt opp en slåss­kamp Fleip el­ler fak­ta? En katt som klo­rer, er en slem katt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du har mer enn én katt i hu­set, vet du at de ikke all­tid er ven­ner. Ak­ku­rat som søs­ken ikke all­tid kom­mer over­ens, hel­ler. Som men­nes­ker har de sine krang­ler – og si­den de er kat­ter, kan det lett gå over i en skik­ke­lig slåss­kamp. Selv om du bare har én katt, kan hun kom­me hjem med ty­de­li­ge mer­ker etter å ha krang­let med en an­nen katt i nabo­la­get. Den gode ny­he­ten er at det sjel­den kom­mer ut av kon­troll, og at de sjel­den blir al­vor­lig ska­det.

Vil du fore­byg­ge katte­slags­mål, kan det være lurt å vite litt om hvor­for de slåss i det hele tatt. Kat­ter, ak­ku­rat som hun­der, kan leve i hie­rar­ki i sine so­sia­le nett­verk. Sna­re­re enn å ha et av­slap­pet for­hold til kat­ter som kom- mer på be­søk til ter­ri­to­ri­et, er kat­ten i høy­es­te be­red­skap og går gjer­ne til an­grep for å be­skyt­te ri­ket sitt. Så om hun er vant til å re­gje­re i hu­set ditt, vil hun nok ikke ta imot en ny­kom­ling med åpne ar­mer med det al­ler førs­te.

Der­som kat­te­ne stir­rer hver­and­re i senk mens de la­ger en mur­ren­de lyd, kan du for­sø­ke å tram­pe med fo­ten i bak­ken for å dis­tra­he­re dem og gi dem mu­lig­he­ten til å av­slut­te kon­fron­ta­sjo­nen og gå hver til sitt. Er de al­le­re­de midt i en slåss­kamp, kan du lage mye lyd for å få dem til å stop­pe. Men ikke bryt inn! Det vil gå hardt ut over hen­de­ne dine.

Sli­ke tu­mul­ter va­rer hel­dig­vis ikke len­ge før kat­te­ne stik­ker av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.