Lev med fa­sci­na­sjo­nen for skade­dyr

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Noe av det mest skrem­men­de med å ha katt er det at hun gjer­ne gir deg «ga­ver» i form av rot­ter og mus. Hun tar dem stolt med hjem til deg, en­ten de er døde, le­ven­de el­ler noe midt imel­lom. Hvor ek­kelt vi enn sy­nes det er, kan du for­sø­ke å se det fra kat­tens per­spek­tiv. Å jak­te på rot­ter og mus er inn­gra­vert i ge­ne­ne hen­nes. Når hun tar med byt­tet hjem, vi­ser hun deg hvor flink hun har vært.

Har du gna­ge­re som kjæle­dyr, må du be­skyt­te dem godt mot kat­tens skar­pe klør. Ikke un­der­vur­der kat­tens jakt­instinkt; hold hams­te­ren på et sted der kat­ten de­fi­ni­tivt ikke slip­per til. Gjer­ne høyt oppe, og ab­so­lutt i et bur som kat­ten ikke kan øde­leg­ge. Selv om kat­ten ikke får tak i den lil­le gna­ge­ren, vil den kun­ne ter­ro­ri­se­re den. Pass på at al­le dy­re­ne dine har det like godt, også de al­ler mins­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.