Klo­kon­troll

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Katte­klør er skar­pe! En­ten må­let er den nye so­fa­en din el­ler den myke, fine hud­en din, kan ska­de­ne være både von­de og dyre.

VIT HVOR­FOR

Kat­ter klo­rer først og fremst for­di det fø­les bra. De får ut ener­gi, får struk­ket seg godt, og det kves­ser klør­ne. De klo­rer også for å mar­ke­re re­vi­ret sitt, for­di svette­kjert­le­ne på klør­ne leg­ger igjen kat­tens uni­ke lukt sam­men med de små klore­mer­ke­ne.

BEGRENS SKA­DE­NE

Hvis klo­rin­gen blir et pro­blem for deg, kan du for­sø­ke noen triks for å få kon­troll på den. Det førs­te du bør gjø­re, er å klip­pe klør­ne ofte. Du kan også for­sø­ke å hen­ge opp dob­belt­si­dig tape på de ste­de­ne kat­ten har en tendens til å klo­re. Når hun opp­le­ver at po­te­ne blir hen­gen­de fast, vil det fris­te mind­re å klo­re der nes­te gang. Du kan også dek­ke til møb­ler el­ler and­re ting du ikke vil hun skal klo­re på. Du kan også spraye på en lukt som vil hol­de kat­ten unna. Det fin­ner du i dyre­bu­tik­ken.

DISTRAHER

En god måte å unn­gå at kat­ten klo­rer opp fa­vo­rittso­fa­en din på, er å plas­se­re en klor­epin­ne el­ler -matte ved si­den av. Da opp­mun­t­rer du hen­ne til å bru­ke den­ne i ste­det for. De fin­nes i man­ge stør­rel­ser og fa­son­ger. Noen mor­som­me katte­le­ker vil kun­ne være nok til å trek­ke opp­merk­som­he­ten over på noe enda mor­som­mere enn so­fa­en. Så ta deg en tur til dyre­bu­tik­ken, el­ler finn fram en gam­mel papp­eske som kat­ten kan kose seg med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.