Ta tak i ad­ferds­pro­ble­mer

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er som re­gel fan­tas­tis­ke skap­nin­ger å ha i hus, men de kan av og til være litt ir­ri­te­ren­de, også (når de «hjel­per til» med mat­la­gin­gen), el­ler til og med gjør far­li­ge ting (som å vel­te stea­rin­lys). Kat­ter er flin­ke til å hop­pe, og de kan lett hop­pe opp på peis­hyl­len, spise­bor­det el­ler kjøk­ken­ben­ken. Husk at hun ikke vil for­stå hva hun gjør galt, med mind­re du for­tel­ler hen­ne det. Løft hen­ne for­sik­tig ned fra kjøk­ken­ben­ken el­ler spise­bor­det mens du sier «nei» el­ler «gå ned» i en be­stemt tone. Da hjel­per du hen­ne til å for­stå at du ikke vil at hun skal gå der. Hvis du står med hen­de­ne ful­le og ser at noe er i ferd med å skje, kan du lage en høy, skrem­men­de lyd. Hun vil tol­ke det­te som at du er langt fra for­nøyd, og for­hå­pent­lig hop­pe ned av seg selv.

Av og til kan det hen­de at du gjør noe som trig­ger en ag­gres­siv el­ler tru­en­de adferd hos kat­ten. Om du for ek­sem­pel hen­ter hjem en ny katt, vil den gam­le kun­ne fin­ne på å gjem­me seg, el­ler til med be­gyn­ne å mar­ke­re re­vi­ret sitt ved å tis­se på møb­le­ne dine. Det er selv­sagt ir­ri­te­ren­de, men ikke glem at det er kat­tens na­tur­li­ge svar på en si­tua­sjon hun opp­le­ver som tru­en­de. For­søk å fjer­ne el­ler unn­gå si­tua­sjo­ner som trig­ger uøns­ket adferd. Husk at du all­tid skal in­tro­du­se­re en ny katt grad­vis og for­sik­tig. Og ikke glem å gi mas­se po­si­tiv opp­merk­som­het når hun gjør noe bra, så for­vand­ler du den lil­le rak­ke­ren til en en­gel av en puse­katt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.