Gjør det en­kelt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Klapp rik­tig når du skal kose med kat­ten for førs­te gang. Unn­gå ha­len, an­sik­tet og ma­gen hen­nes. Selv om det kan vir­ke som om hun vil at du skal klap­pe hen­ne på ma­gen, bør du være for­sik­tig, for kat­ter er vel­dig be­skyt­ten­de over­for det­te om­rå­det av krop­pen sin. Be­gynn med å klap­pe hen­ne for­sik­tig bak på ho­det og stry­ke hen­ne bak­over på ryg­gen hvis hun vir­ker av­slap­pet.

Selv om det vir­ker na­tur­lig, bør du unn­gå øye­kon­takt med din nye katt, i al­le fall ikke for len­ge av gangen. Kat­ten kan tol­ke deg som en trus­sel og bli ukom­for­ta­bel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.