Velg rik­tig ve­te­ri­nær

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Å vel­ge ve­te­ri­nær er som å vel­ge fast­le­ge til bar­net ditt. Ak­ku­rat som en baby kan en katt gi ut­trykk for at noe er galt, men ikke for­tel­le hvor det gjør vondt el­ler hva som er pro­ble­met. Der­for må vi sto­le på at ve­te­ri­næ­ren gjør godt de­tek­tiv­ar­beid og fin­ner løs­nin­ger på pro­ble­mer, en­ten de er små el­ler sto­re.

FINN ET EG­NET STED

Når du vel­ger ve­te­ri­nær, bør du først ten­ke på det ele­men­tæ­re: at kli­nik­ken ikke er for langt unna der du bor, pris og ryk­te. For­hør deg gjer­ne med ven­ner og fa­mi­lie med katt om de har noen å an­be­fa­le. Sjekk om kli­nik­ken har nød­ven­dig ut­styr som rønt­gen- og ul­tra­lyd­ap­pa­rat til­gjen­ge­lig. En kom­pe­tent ve­te­ri­nær bør være i stand til å hånd­te­re de fles­te si­tua­sjo­ner en fir­beint venn vil kun­ne kom­me opp i. Spør gjer­ne ve­te­ri­næ­ren om hans el­ler hen­nes syn på na­tur­me­di­sin og tra­di­sjo­nell medi­sin, vak­si­ner

VELG RIK­TIG PER­SON

Det er vik­tig at du fø­ler deg kom­for­ta­bel med kjæle­dy­rets «fast­le­ge». Velg en som tar seg tid til å sva­re på spørs­må­le­ne dine, og som opp­rik­tig bryr seg om ditt els­ke­de kjæle­dyr. Vir­ker ve­te­ri­næ­ren all­tid opp­tatt el­ler iv­rig etter å kom­me seg vi­de­re til nes­te pa­si­ent, bør du vur­de­re å fin­ne en an­nen; en som kun ten­ker på kat­ten din når det er hun som sit­ter på ben­ken hos ham.

VIS FOLKESKIKK

Husk at et for­hold all­tid går to vei­er. Hold av­ta­ler, be­tal i tide, og be­still ru­tine­mes­si­ge kon­trol­ler for å sør­ge for at kat­ten er frisk og rask, så vil både ve­te­ri­nær og katt være for­nøy­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.