Kryd­der i hver­da­gen

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter kan være kres­ne. Men viss­te du at du fak­tisk kan tre­ne dem til å bli mind­re kres­ne kort og godt ved å va­riere kos­ten? Det er sant! Et va­riert kost­hold med uli­ke ty­per pro­tein­kil­der kan dess­uten fore­byg­ge al­ler­gi og ge­ne­relt være bra for kat­tens helse. Og det er ikke vans­ke­lig. Du kan for ek­sem­pel veks­le mel­lom tørr­fôr og våt­fôr el­ler va­riere mel­lom uli­ke sma­ker på det fôret du bru­ker. Prøv deg fram, og for­søk å fin­ne minst fem ty­per mat kat­ten din li­ker. Va­ri­er jevn­lig mel­lom dem. Nam!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.