Vær for­sik­tig med hjemme­la­get

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Tenk deg godt om der­som du vur­de­rer å lage katte­ma­ten selv. Du har sik­kert de bes­te in­ten­sjo­ner, men det er li­ke­vel ikke sik­kert at hjemme­la­get er det bes­te for kat­ten din.

Vi an­be­fa­ler at du hol­der deg til fer­dig katte­mat, si­den de al­ler fles­te av dis­se inne­hol­der den rik­ti­ge ba­lan­sen mel­lom vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, pro­tei­ner, karbo­hy­dra­ter og fett for kat­ten din. La­ger du ma­ten selv, er det vans­ke­lig å vite om du fin­ner den­ne ba­lan­sen. Er det li­ke­vel vik­tig for deg å lage ma­ten selv, bør du råd­føre deg med en ve­te­ri­nær om hva kat­ten din tren­ger. Husk også at man­ge ty­per men­neske­mat er far­lig for kat­ter, så vær nøye med å unn­gå dis­se (se punkt 62 for mer in­for­ma­sjon).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.