Gi pus nok vann

Den komplette Katteboka - - Innhold -

I snitt tren­ger en katt på fem kilo ca. 2,5 dl friskt vann hver dag, el­ler mer på en varm dag. Pass der­for på at kat­ten all­tid har til­gang til friskt vann i en ren skål, i til­legg til mat.

FLE­RE TY­PER VÆS­KE

Ikke få pa­nikk om kat­ten din drik­ker lite. Spi­ser hun våt­fôr, vil hun få i seg en del av væske­be­ho­vet fra det­te. Spi­ser hun tørr­fôr, som selv­føl­ge­lig inne­hol­der mind­re væs­ke, kan du for­sø­ke å gi hen­ne våt­fôr ved si­den av. Er hun kre­sen, kan du for­sø­ke fle­re uli­ke smaks­va­ri­an­ter, el­ler var­me opp ma­ten for å gjø­re den mer fris­ten­de.

HOLD DET RENT

Pass på at van­net all­tid er friskt. Si­den hun har en eks­tremt god lukte­sans, vil vann som har stått bare fra i går, vir­ke mind­re fris­ten­de. Så fyll opp med friskt vann hver dag, og vask skå­len minst et par gan­ger i uken. Hvis kat­ten din har en tendens til å søle når hun spi­ser, slik at det kom­mer smu­ler i vanns­kå­len, kan du flyt­te van­net litt len­ger bort. Lukt og bak­te­ri­er fes­ter seg lett til plast, så det kan godt hen­de at kat­ten din vil fore­trek­ke en skål som er la­get av glass, por­se­len el­ler rust­fritt stål.

TIL­BY VALGMULIGHETER

Fore­trek­ker kat­ten din å drik­ke av en dryp­pen­de vann­kran? Det er for­di det ren­nen­de van­net min­ner om ren­nen­de vann i na­tu­ren (som hun in­stink­tivt vet at be­tyr at van­net er friskt). La hen­ne drik­ke det! Du kan også kjø­pe en katte­fon­te­ne som fil­tre­rer og sir­ku­le­rer van­net, spe­si­elt hvis du skal rei­se bort i et par da­ger. Hold den ren, og bytt vann så ofte som le­ve­ran­dø­ren an­be­fa­ler.

IKKE GI MELK

Selv om kat­ter gjer­ne er malt og fo­to­gra­fert foran en dei­lig skål med melk, kan kat­ter fak­tisk ikke for­døye ku­melk sær­lig bra. Der­for bør du ikke ser­ve­re melk, selv ikke som en be­løn­ning el­ler snack.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.