Velg rik­tig øye­blikk

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når kat­ten vir­ker kom­for­ta­bel og trygg, kan du løf­te hen­ne opp og hol­de hen­ne mot brys­tet ditt et øye­blikk, før du set­ter hen­ne ned igjen. På den­ne må­ten læ­rer hun at det ikke er noe ne­ga­tivt å bli løf­tet av deg, og at hun snart vil få kom­me til­ba­ke til gul­vet. Det er vik­tig at hun læ­rer å sto­le på deg og er kom­for­ta­bel med å bli løf­tet, slik at du kan løf­te hen­ne i reise­bu­ret om dere må has­te til ve­te­ri­næ­ren el­ler kom­me dere raskt ut av hu­set ved brann, for ek­sem­pel. Etter hvert vil less-is-more-stra­te­gi­en gi av­kast­ning. Kan­skje kom­mer hun snart til deg og vil ha mer kos på den­ne må­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.