Fred­full fei­ring

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Mens du kan­skje els­ker fyr­ver­ke­ri og fei­ring, kan det skrem­me vet­tet av kat­ten din. Både in­ne- og ute­kat­ter kan bli red­de av høye, uvan­te ly­der fra fyr­ver­ke­ri, el­ler av et hus fullt av frem­me­de gjes­ter. De kan bli så red­de at de flyk­ter i pa­nikk og går seg bort. Her føl­ger noen ide­er som kan hjel­pe deg med å hol­de kat­ten din lyk­ke­lig, også når det skal fei­res.

TRYGT TIL­HOLDS­STED

Før det bra­ker løs, bør du sør­ge for at ute­kat­ten kom­mer inn. Kan den ikke være in­ne, bør du i det mins­te sør­ge for at den har et sted der den kan kry­pe inn og gjem­me seg. Har du inne­kat­ter, kan det hen­de at de har det best på et luk­ket rom om du ven­ter gjes­ter. Er pu­se­ne so­sia­le og gla­de i å ming­le, må du be gjes­te­ne pas­se på så de ikke lar ut­gangs­dø­ren stå åpen len­ge nok til at kat­ten kan kom­me seg ut.

LA KAT­TER VÆRE KAT­TER

Selv om det er blitt po­pu­lært å kle opp kat­ten, spe­si­elt til Hal­low­e­en, er det bes­te å hol­de pa­ryk­ken for seg selv. Hvis du ikke kla­rer å mot­stå fris­tel­sen, må du pas­se på at ko­sty­met ikke inne­hol­der gif­ti­ge stof­fer, og hele ti­den se til at hun ikke mis­tri­ves. Selv om du kan­skje sy­nes hun ser mor­som ut, kan det være at hun blir både stres­set og ukom­for­ta­bel fan­get i et lat­ter­lig ko­sty­me.

HOLD DEM TRYG­GE

Man­ge ting vi men­nes­ker ofte spi­ser i høy­ti­de­ne, som sjo­ko­la­de, ro­si­ner og fet mat, kan være gif­tig for kat­ten. God­te­ri kan ut­gjø­re kvel­nings­fare, mens glit­ter og an­nen jule­pynt kan være livs­tru­en­de om kat­ten spi­ser det. Plan­ter vi gjer­ne pyn­ter med til jul, som for ek­sem­pel jule­stjer­nen, er svært gif­tig for kat­ter. Hold den­ne ty­pen mat og «leker» langt borte fra kat­ten din i høy­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.