Gjør deg for­tjent til stri­pe­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter fin­nes i al­le slags far­ger. Ett katte­hår­strå kan fak­tisk ha tre for­skjel­li­ge far­ger! Det er in­ter­es­sant å se hvor­dan far­ge­ne og teg­nin­ge­ne på­vir­ker kat­tens ut­trykk. Flek­ker og stri­per, for ek­sem­pel, er ut­mer­ket ka­mu­fla­sje, mens en katt med «mas­ke» el­ler et spe­si­elt møns­ter vil gjø­re at kat­ten skil­ler seg ut meng­den.

En katt er ald­ri «bare en tabby». Stri­pe­ne er gjer­ne mør­ke­re enn res­ten av pel­sen. En tabby kan ha ma­krell- el­ler ti­ger­stri­per el­ler flek­ker.

Kat­ter med mas­ke har lys pels på krop­pen, mens hale, bein og an­sikt er mør­ke­re. Hårstrå­ene inne­hol­der et en­zym som gjør kal­de­re pels mør­ke­re!

Dis­se be­teg­nel­se­ne bru­kes når hvert hår­strå be­står av fle­re far­ger, for ek­sem­pel mørk ved ro­ten, ly­se­re på midt­en og mør­ke­re i tup­pen igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.