Vær opp­merk­som på ny­re­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter har en tendens til å få pro­ble­mer med ny­re­ne, spe­si­elt når de blir eld­re. Det er to nyre­syk­dom­mer som ram­mer våre fir­bein­te ven­ner, og beg­ge er al­vor­li­ge. Men opp­da­ger du det tid­lig, i til­legg til å vite hva som kan for­år­sa­ke nyre­svikt, kan det gå bra.

Kro­nisk nyre­svikt ram­mer som of­test kat­ter som er eld­re enn sju år. Den ut­vik­ler seg sak­te, så den kan være vans­ke­lig å opp­da­ge, og den fø­rer til ned­satt nyre­funk­sjon. Be­hand­lin­gen be­står som of­test av me­di­si­ner og spe­sial­fôr.

Akutt nyre­svikt kan der­imot ut­vik­le seg over bare noen få uker, el­ler til og med da­ger. Det kan kom­me av for­gift­ning, en nyre­in­fek­sjon, blok­ke­ring i urin­vei­ene el­ler hjerte­syk­dom som lavt blod­trykk el­ler hjerte­svikt. Hvis kat­ten har mis­tet mye blod el­ler bruk­ket bek­ke­net, kan den få akutt nyre­svikt. Det hø­res skrem­men­de ut, men kan som re­gel ku­re­res ved rask be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.