Hold ho­det kaldt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Å høre ve­te­ri­næ­ren si «be­kla­ger, men kat­ten din er al­vor­lig syk», er en katte­ei­ers ma­re­ritt. Det fin­nes in­gen pen måte å si det på: Hvis kat­ten har en al­vor­lig syk­dom, som nyre­svikt, katte­pest el­ler leu­ke­mi, vil vei­en vi­de­re være lang og vond, for ikke å snak­ke om po­ten­si­elt dyr og med man­ge vans­ke­lig spørs­mål å be­sva­re. Har du fått dår­li­ge ny­he­ter om kat­ten din, bør du først gi den en stor og god kose­stund, før du be­gyn­ner å un­der­sø­ke be­hand­lings­mu­lig­he­ter. Det er vik­tig å be­hol­de roen. Lytt nøye til det ve­te­ri­næ­ren for­tel­ler deg. Kla­rer du å hol­de ho­det kaldt, vil det være let­te­re å vel­ge rik­tig be­hand­ling for kat­ten din. Husk å ta vare på deg selv også. Snakk med ven­ner og fa­mi­lie, og ta én dag av gangen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.