Stopp sto­ma­titt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Sto­ma­titt er et vans­ke­lig ord for be­ten­nel­se i mun­nen. Det er en van­lig syk­dom blant kat­ter, det er fryk­te­lig smerte­fullt, og det kan være far­lig for hen­ne på lang sikt. Så hold øyne­ne åpne, og gjør hen­ne en tje­nes­te og ta hen­ne med til ve­te­ri­næ­ren hvis du ser dis­se sym­pto­me­ne: • rosa, hov­ne el­ler blø­den­de gom­mer • dår­lig ånde (for­år­sa­ket av be­ten­nel­sen) • vans­ke­lig­he­ter med å svel­ge mat og vann

Kat­ten kan kom­me til å tren­ge lang­va­rig be­hand­ling for å hol­de sym­pto­me­ne i sjakk. Det er vik­tig at du rea­ge­rer raskt, slik at in­fek­sjo­nen ikke sprer seg el­ler blir ver­re. Be­hand­lin­gen kan be­stå av anti­bio­ti­ka, kost­til­skudd og tann­trek­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.