Be­hand­le in­flu­en­sa

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter kan også få in­flu­en­sa! Både vi­rus og bak­te­ri­er kan for­år­sa­ke katte­in­flu­en­sa. Ren­nen­de nese og øyne, snørr, end­ring i ap­pe­titt og fe­ber bør få deg til å rope: «Få hen­ne til ve­te­ri­næ­ren!»

Katte­in­flu­en­sa er smitt­somt mel­lom kat­ter og har en in­ku­ba­sjons­tid på to til sju da­ger. Dess­ver­re kan kat­ter fort­set­te å være bæ­re­re av vi­ru­set len­ge etter at de er fris­ke igjen, og kan der­for smit­te and­re kat­ter selv når de er fer­dig­be­hand­let.

Be­hand­lin­gen be­står av anti­bio­ti­ka (og væske­til­før­sel i en­kel­te til­fel­ler), i til­legg til mas­se kjær­lig­het og omsorg. Her kan du vir­ke­lig hjel­pe kat­ten din med å bli frisk. Opp­munt­re hen­ne til å spi­se, hold hen­ne god og varm, og tørk vekk smuss og snørr. Snart er hun seg selv igjen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.